Dispensasjon fra helsekravene for førerkort

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 4.6K ganger
Selv om du ikke oppfyller helsekravet har du mulighet til å søke dispenasjon slik at du kan kjøre alikevel. Vær forberedt på at du må kunne dokumentere over lengre tid at helsen din er slik at du kan kjøre trygt.

 

Oppdag 6 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

Dispensasjon fra helsekravene til førerkort gis av fylkesmannen, når de vurderer at din lidelse ikke gir så høy risiko som det generelle helsekravet skulle tilsi. For eksempel: Om du har et alkoholproblem, må du dokumentere at ditt alkoholproblem ikke er til fare for trafikken. Det kan man for eksempel gjøre ved å legge frem blodprøvesvar som viser at man ikke misbruker alkohol over tid.

Når de vurderer en dispensasjonssøknad ser de risiko opp mot behov.Ved lav risiko for trafikkuhell stiller man mindre strenge krav til behov, og med høyere risiko så må behovet være større før man får lov til å kjøre. Behov som kan telle med i vurderingen kan være behov for å kjøre til og fra jobb, behov for førerkort i jobb, sosiale behov osv.

Dispensasjon ved rusproblemer

Vanlig praksis er at man kan få dispenasjon for lavere førerkortklasser når man kan dokumentere rusfrihet over en lengre periode (normalt sett et år, minst 6 måneder), og man har forpliktet seg til å delta i oppfølgende behandling eller kontroller. Hvor strengt kravet praktiseres vil avhenge litt av hvor alvorlige problemer man har hatt, og hvordan livssituasjonen er ellers. Pasienter som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan også få dispensasjon, men da kreves det at man følger et behandlings- og kontrollopplegg. Man må dokumentere rusfrihet, ikke bruke andre beroligende medisiner, og ha hatt en stabil dose på LAR medikament i minst 6 mnd.

Klagemulighet

Dersom man er uenig i vedtaket, kan man klage. Denne klagen får først til fylkesmannen, som så sender den videre til Helsedirektoratet som er klageinstans.

NB! Husk at fylkesmannen kan ta med ditt behov for førerkort i vurdering av dispensasjon, MEN din lege/behandler kan ikke gjøre det i vurdering av om du oppfyller helsekrav for førerkort.

 

Var dette nyttig? Del det!